Άνοιξε η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το επίδομα των αυταπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία, λόγω της μη λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων, ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απόδοσης της Δικαιοσύνης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ των νομικών δραστηριοτήτων είναι οι:

* 69.10, 69.10.1,

* 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14

* 69.10.15 και 69.10.15.01

Εξαιρούνται οι ακόλουθοι ΚΑΔ, καθώς στην παρούσα δράση ενισχύονται αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι ως φυσικά πρόσωπα:

* 69.10.16, 69.10.17,

* 69.10.18, 69.10.18.01,

* 69.10.19, 69.10.19.01, 69.10.19.02, 69.10.19.03, 69.10.19.04

Επιδότηση
Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

* Επιχορήγηση 2.000 ευρώ

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ

* Επιχορήγηση 1.500 ευρώ

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ

* Επιχορήγηση 1.000 ευρώ

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ

* Επιχορήγηση 500 ευρώ

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,

* Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

* Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

* Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

* Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επιδοτούμενες δαπάνες
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

* Η/Υ

* laptops

* routers

* web κάμερες

* μικρόφωνα

* ακουστικά

* ηχεία

* συστήματα τηλεδιάσκεψης

* scanners/πολυμηχανήματα

* οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική υποβολή
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων».Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης) υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Προηγούμενο άρθροΑλλαγή του καιρού:Καταιγίδες με χαλάζι σήμερα (Χάρτες)
Επόμενο άρθροΑργία του Αγίου Πνεύματος: Αυξημένα μέτρα από την Τροχαία σε όλη την επικράτεια από18 έως 21 Ιουνίου