Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Θεσπίζεται εκ νέου το πλαίσιο υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) και, σε σχέση με τα ισχύοντα, επέρχονται οι ακόλουθες κυρίως μεταβολές:

1. Συστηματοποιούνται σε διακριτές κατηγορίες τα υπόχρεα πρόσωπα και θεσπίζεται αυτοτελώς η υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων για τους / τις συζύγους αυτών, εν διαστάσει συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. (άρθρα 1 – 16)

2. α. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με:
– την υποχρέωση των αρμοδίων φορέων για την ηλεκτρονική καταχώριση και οριστικοποίηση της κατάστασης των υπόχρεων προσώπων,
– τον τρόπο υποβολής της Δ.Π.Κ. και της Δ.Ο.Σ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από αυτοτελή ειδική βάση δεδομένων (αυθεντικοποίηση χρηστών, αυτόματη ηλεκτρονική επισύναψη δεδομένων και στοιχείων, διαλειτουργικότητα εφαρμογών κ.λπ.),
– το περιεχόμενο της Δ.Π.Κ. και της Δ.Ο.Σ..

β. Περιγράφονται οι τεχνικές διευθετήσεις που απαιτούνται για την υποβολή των δηλώσεων και τα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους. Προς τούτο, προβλέπεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων για την κατάρτιση των καταστάσεων των υπόχρεων και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων με όλες τις συναφείς ενέργειες, καθώς και την υποστήριξη της Επιτροπής και των εμπλεκόμενων φορέων. (άρθρα 17 – 24)

3. α. Ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου ο έλεγχος των δηλώσεων για όλες τις κατηγορίες υπόχρεων προσώπων, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο, δύναται δε με απόφασή της, να κατανέμει τον έλεγχο δηλώσεων συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων σε ειδικά ελεγκτικά όργανα (Γ’ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας).

β. Τηρείται στην ειδική υπηρεσία, οργανική μονάδα της Βουλής των Ελλήνων επιπέδου διεύθυνσης, που επικουρεί την Επιτροπή Ελέγχου, ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τους υποχρεωτικά ελεγχόμενους και τα πρόσωπα που σχετίζονται με αυτούς, για τον συντονισμό των ελέγχων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπόχρεων.

γ. Ορίζεται ως συντονιστής ελέγχων ο προϊστάμενος της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος επιλέγεται από τον Πρόεδρο της Βουλής και καθορίζονται οι αρμοδιότητές του.

δ. Προσδιορίζονται τα είδη και οι προϋποθέσεις των ελέγχων, τίθεται ετήσιος ελεγκτικός στόχος και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της διαδικασίας και του περιεχομένου του ελέγχου. (άρθρα 25 – 31)

4. α. Περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τους κανόνες δημοσιοποίησης των δηλώσεων και για τον έλεγχο της δημοσιοποίησης τηρείται στην ειδική υπηρεσία της Επιτροπής ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δηλώσεις, χρόνος δημοσιοποίησης αυτών κ.λπ.).

β. Επανακαθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται κατά περίπτωση για την παραβίαση υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

γ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων (λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών, λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κ.λπ.).

δ. Περιλαμβάνονται οι μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρα 32 – 47)

ΜΕΡΟΣ Β’

Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4786/2021 που αφορούν στον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και ειδικότερα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Επανακαθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στη λειτουργική τους αρμοδιότητα, στον τρόπο άσκησης της ποινικής δίωξης, της περάτωσης των ερευνών και της εισαγωγής σε δίκη καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων.

β. Προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής. (άρθρα 48 – 56)

 

Προηγούμενο άρθροΣεισμός στην Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις εργολάβων από τον Ερντογάν -Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών
Επόμενο άρθροΙράν: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε τον υπουργό Αθλητισμού