ΔΥΠΑ: Εκτεταμένος έλεγχος σε επιδόματα και παροχές

Ειδικά συνεργεία ελέγχου, τα οποία θα διενεργήσουν εκτεταμένους ελέγχους στις παροχές και στα προγράμματα της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ συγκροτούνται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση οι έλεγχοι των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) διενεργούνται σε τρεις βαθμίδες ελέγχου και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους ελέγχους.
Οι έλεγχοι ενεργούνται κατόπιν ανάθεσης από αρμόδιο όργανο και η ανάθεση περιγράφει το αντικείμενο του ελέγχου και ορίζει την προθεσμία, εντός του οποίου αυτός πρέπει να διενεργηθεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο που έχει ζητηθεί.

Αναλυτικότερα:
Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη ΔΥΠΑ Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.
Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία.
Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α., όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.
Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.
Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

Προηγούμενο άρθροMarket Pass: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται
Επόμενο άρθροΝεκτάριος Δαπέργολας: Τραγικοί καί ἀμετανόητοι…