ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

11 προσλήψεις με προκήρυξη του ΑΣΕΠ στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνηςτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
2 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ
2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουννα υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήόλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Iτου ανωτέρω Παραρτήματος.

Προηγούμενο άρθροΡόδος: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ
Επόμενο άρθροΑρεταίειο Νοσοκομείο: Σταματούν χειρουργεία και εφημερίες, λόγω των αναστολών εργασίας