Νέες αλλαγές σε ότι αφορά τη διάθεση αλλά κυρίως τη φορολογία και την ονομασία για το ούζο και το τσίπουρο (Ελληνικά παραδοσιακά ποτά) προωθεί η κυβέρνηση με παρότρυνση της ΕΕ. Αναλυτικά:
Τροποποιείται η φορολογική βάση επιβολής του Ε.Φ.Κ. όσον αφορά στο προϊόν των διήμερων αποσταγματοποιών, καθώς ο φόρος επιβάλλεται ανά λίτρο άνυδρο και όχι ανά κιλό.
Την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για τον τρόπο φορολόγησης των διήμερων παραγωγών τσίπουρου και τσικουδιάς προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή.
Πλέον (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης (με 95% δηλαδή περιεκτικότητα σε αλκοόλη), κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης. Έτσι, πάντως, αυξάνεται ο φόρος που επιβάλλεται σε σχέση με τον ισχύοντα τώρα.
Πλέον για πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης (με 95% δηλαδή περιεκτικότητα σε αλκοόλη), κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης. Έτσι, πάντως, αυξάνεται ο φόρος που επιβάλλεται σε σχέση με τον ισχύοντα τώρα.
Ουσιαστικά όσον αφορά στο προϊόν των διήμερων αποσταγματοποιών τροποποιείται η φορολογική βάση επιβολής του Ε.Φ.Κ., καθώς ο φόρος επιβάλλεται πλέον, όπως σε όλα τα αλκοολούχα ποτά πλην του κρασιού και της μπύρας, ανά λίτρο άνυδρο, και όχι ανά κιλό, προβλέποντας για το λόγο αυτό ελαφρώς υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. σε σχέση με τον ισχύοντα.
Μεταξύ άλλων, επίσης, στο άρθρο 27 προβλέπεται σε σχέση με τον Ειδικό Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών ότι:
1. Στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς (παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων) από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης.
2. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή.
3. Το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών δεν επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών.
4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας απόσταξης. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. Με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ο αναλογών ΦΠΑ.
5. Η διάθεση στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.)
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Πιστοποίηση μικρών παραγωγών
Να σημειωθεί ότι για τους παραγωγούς το «μικρό αποστακτήριο», ήτοι μια επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, δεν λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης και η ετήσια παραγωγή της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.

Απαλλαγή από ΕΦΚ
Επίσης στο άρθρο 28 προβλέπονται απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης για παράγωγα προϊόντα όπως ξύδι,φάρμακα, αρωματικές ουσίες κτλ.

Διακίνηση
Σε περίπτωση διακίνησης του προϊόντος απόσταξης αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης, καθώς και του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος απόσταξης το προϊόν συνοδεύεται, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, και από δήλωση διακίνησης.
γ) Το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών διατίθεται χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών διενεργείται από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές με λιανική πώληση είτε με πώληση στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη προς χονδρική και λιανική πώληση.
Τα στοιχεία του παραγωγού αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα φορολογικά στοιχεία ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 .
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση για κατανάλωση προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται, με ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοματεπώνυμο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Το όνομα
Μια ρύθμιση που έχει συναντήσει την αντίδραση των “διήμερων” έχει να κάνει με την ονοματοδοσία του προϊόντος καθώς εκτιμούν ότι χάνουν το παραδοσιακό όνομα τσίπουρο και τσικουδιά.
Όπως αναφέρεται, για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, το προϊόν μπορεί να διατίθεται στα σημεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή με την κοινή ονομασία, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων», ακολουθούμενη πάντοτε και από τη νόμιμη ονομασία. Ο όρος «απόσταγμα» που περιλαμβάνεται στην κοινή ονομασία δεν χρησιμοποιείται κατά την έννοια του παρόντος νόμου και του Kανονισμού (ΕΕ) 2019/787.».

Προηγούμενο άρθροΔύο συγκεντρώσεις σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Πα(τέρας) βίαζε τις ανήλικες φίλες των παιδιών του